License Agreement – Invoice by square Full

LICENČNÁ ZMLUVA
/vytváranie a spracovávanie by square QR kódov/

Špecifikácie a softvérové knižnice by square sú dielom v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „Autorský zákon“). Právo na používanie knižníc a ďalšie autorské práva k softvéru sú chránené Autorským zákonom a ďalšími právnymi predpismi. Porušenie autoského práva je trestné v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z. trestný zákon a to bez ohľadu na výšku spôsobenej škody.

Táto licenčná zmluva pre Softvérové knižnice by square (tak ako sú tieto definované nižšie) predstavuje dohodu medzi Vami, ako fyzickou osobou ak ju uzatvárate vo vlastnom mene alebo ak ste oprávnení zaobstarať softvér v mene Vašej spoločnosti alebo iného subjektu, medzi subjektom, v záujme ktorého konáte (v oboch prípadoch ďalej len “Užívateľ”) so spoločnosťou ADELANTE, s.r.o., Špitálska 10, Bratislava 811 08, Slovenská republika, IČO: 36 557 561, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 68064/B, (ďalej len „Poskytovateľ“) ako poskytovateľom licencie.

VÁŠ SÚHLAS S TOUTO ZMLUVOU VYJADRÍTE KLIKNUTÍM NA PRÍSLUŠNÉ TLAČIDLO NA WEBSTRÁNKE ALEBO STIAHNUTÍM, INŠTALÁCIOU, AKTIVÁCIOU ALEBO POUŽITÍM SOFTVÉROVÝCH KNIŽNÍC. TÝMTO SÚHLASÍTE, ŽE BUDETE VIAZANÍ PODMIENKAMI TEJTO ZMLUVY.

ZHRNUTIE LICENČNÝCH PODMIENOK:

Pay bysquare
  • Môžete použiť softvérové knižnice a príslušnú dokumentáciu na vytváranie PAY a INVOICE by square QR kódov.
  • Musíte umiestňovať na dokumenty vždy spolu obidva by square QR kódy, teda PAY by square aj INVOICE by square, akonáhle sú na dokumente údaje, ktoré by mohli byť umiestnené v kóde INVOICE by square.
  • Musíte uzatvoriť dohodu o odmene za poskytnutie licencie v prípade, ak budete knižnice používať na spracovávanie (čítanie) PAY a INVOICE by square QR kódov.

1. PREDMET ZMLUVY

1.1 Poskytovateľ vyvinul technické riešenie s názvom „Spôsob kódovania fakturačných a/alebo platobných údajov a hybridná faktúra a/alebo platobný príkaz“, ktoré prihlásil na Úrade priemyselného vlastníctva pod číslom 5004-2012 (ďalej len „Technické riešenie“). Technické riešenie umožňuje vytvárať a automatizovane spracovať fakturačné údaje prostredníctvom špeciálne formátovaného QR kódu na faktúre alebo inom dokumente (takýto QR kód ďalej len „BSQR“), pričom v tomto kóde sú obsiahnuté jednotlivé fakturačné alebo platobné údaje a implementácia technického riešenia umožňuje tvorbu ako aj spracovanie BSQR.

1.2 Poskytovateľ vykonáva majetkové práva autorov softvérových knižníc, ktoré uľahčujú implementáciu Technického riešenia do informačného systému Užívateľa (ďalej len „Softvérové knižnice“).

1.3 Poskytovateľ má práva k ochranným známkam PAY by square a INVOICE by square, ktoré slúžia na označenie BSQR kódov (ďalej spolu len „Ochranná známka“).

1.4 Za podmienok dohodnutých v tejto zmluve Poskytovateľ udeľuje Užívateľovi právo využívať Softvérové knižnice na vytváranie BSQR (ďalej len „Licencia BSQR“). Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať podmienky používania Licencie BSQR obsiahnuté v tejto zmluve.

2. LICENCIA

Poskytovateľ poskytuje Užívateľovi Licenciu na používanie BSQR v zmysle bodu 1.4 tejto zmluvy za nasledovných podmienok:

2.1 Spôsob použitia Softvérových knižníc: Poskytovateľ dáva Užívateľovi súhlas na použitie Softvérových knižníc v počítačových programoch používaných Užívateľom a v počítačových programoch vyvíjaných pre iných používateľov tak, aby tieto programy využívali Softvérové knižnice na nasledovné použitia:

2.1.1 vytváranie faktúr a platobných príkazov, ktoré obsahujú BSQR (ďalej len „Vytváranie BSQR“), Užívateľ je povinný umiestňovať na dokumenty vždy spolu obidva kódy BSQR, teda PAY by square aj INVOICE by square, akonáhle sú na dokumente údaje, ktoré by mohli byť umiestnené v kóde INVOICE by square (t.j. keď je odberateľom na faktúre osoba s IČO).

2.1.2 Spracovávanie BSQR kódov (ďalej len „Spracovávanie BSQR“). Spracovávanie BSQR pre účely tejto zmluvy znamená načítanie BSQR kódu a vyhodnotenie jeho obsahu pomocou Softvérových knižníc.

POZNÁMKA: Spracovávanie INVOICE BSQR kódov a PAY BSQR kódov je spoplatnené na základe individuálnej dohody medzi Poskytovateľom a Užívateľom, v zmysle bodu 2.2.3 a 2.4.3 tejto zmluvy. Užívateľ je oprávnený spracovávať (čítať) údaje z BSQR kódov iba na účely testovania, pokiaľ sa nedohodhne s Poskytovateľom inak.

2.2 Rozsah licencie a typ licencie: Poskytovateľ poskytuje Užívateľovi nevýhradnú licenciu na Technické riešenie a na použitie Softvérových knižníc, pre neobmezený počet zariadení Užívateľa a pre územie celého sveta, počas platnosti tejto zmluvy, v nasledovnom rozsahu:

2.2.1 Vytváranie BSQR – v neobmedzenom počte;
2.2.2 Spracovávanie BSQR na testovacie účely – oprávňuje Užívateľa Spracovávať BSQR výlučne za účelom otestovania správnej implementácie knižníc bez toho, aby takúto službu ponúkol tretím osobám;
2.2.3 Spracovávanie BSQR v plnom rozsahu – účinná až okamihom uzatvorenia osobitnej dohody s Poskytovateľom o odmene za poskytnutie takejto licencie alebo dohody o vzdaní sa takejto odmeny.
2.2.4 Poskytovateľ dáva Užívateľovi súhlas na použitie Technického riešenia a Softvérových knižníc výlučne za účelom implementácie Technického riešenia podľa špecifikácií Poskytovateľa. Užívateľ je oprávnený Softvérové knižnice upraviť podľa svojich potrieb, avšak iba za účelom riadnej implementácie Technického riešenia v počítačových programoch používaných Užívateľom alebo programovaných Užívateľom, tak aby tieto programy využívali Technické riešenie na Vytváranie BSQR. Užívateľ je oprávnený Softvérové knižnice a Technické riešenie využívať na Vytváranie BSQR. Užívateľ nie je oprávnený Softvérové knižnice, Technické riešenie, alebo počítačové programy, ktoré používajú Technické riešenie alebo Softvérové knižnice sprístupniť tretím osobám v rozpore s touto licenčnou zmluvou.

UPOZORNENIE: Ak má Užívateľ záujem o Spracovávanie BSQR pomocou Technického riešenia a Softvérových knižníc (ako koncový užívateľ, alebo pre koncových užívateľov svojho softvérového riešenia), je povinný uzatvoriť osobitnú dohodu o odmene za poskytnutie licencie na Spracovávanie BSQR v plnom rozsahu, v zmysle bodu 2.2.3 a 2.4.3 tejto zmluvy.

2.3 Nakladanie s licenciou: Užívateľ nie je oprávnený postúpiť Licenciu na BSQR ani iné práva z tejto zmluvy na tretiu osobu. Užívateľ je oprávnený udeliť tretej osobe sublicenciu iba ako súčasť licencie k softvéru, ktorého autorom je Užívateľ a tento softvér používa Technické riešenie alebo Softvérové knižnice. V prípade udelenia sublicencie je Užívateľ povinný zabezpečiť aby boli dodržané podmienky poskytnutia a využívania tejto licencie ako aj podmienky uvedené v článku 3 tejto zmluvy. Užívateľ je oprávnený udeliť sublicenciu na Spracovávanie BSQR kódov iba v prípade ak uzatvoril dohodu o odmene za poskytnutie licencie na Spracovávanie BSQR kódov s Poskytovateľom, ktoré predpokladá poskytnutie sublicencie.

2.4 Licenčný poplatok: zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej odmene za Licenciu BSQR:

2.4.1 Licencia na Vytváranie BSQR je bezodplatná.
2.4.2 Licencia na Spracovávanie BSQR na testovacie účely je bezodplatná.
2.4.3 Licencia na Spracovávanie BSQR v plnom rozsahu je spoplatnená. Užívateľ je povinný uzatvoriť osobitnú dohodu s Poskytovateľom o odmene za poskytnutie licencie na Spracovávvanie BSQR v plnom rozsahu, bez takejto dohody nie je licencia na Spracovávanie BSQR v plnom rozsahu účinná.

UPOZORNENIE: Licencia na Spracovávanie BSQR v plnom rozsahu je spoplatnená. Licencia na Spracovávanie BSQR v plnom rozsahu je účinná až okamihom uzatvorenia dohody o odmene za poskytnutie licencie na Spracovávanie BSQR v plnom rozsahu v zmysle bodu 2.2.3 tejto zmluvy.

3. PODMIENKY POSKYTNUTIA A VYUŽÍVANIA LICENCIE

3.1 Užívateľ sa zaväzuje Vytvárať BSQR kódy v súlade s platnými špecifikáciami, ktoré mu poskytne Poskytovateľ prostredníctvom internetovej stránky www.bysquare.com (ďalej len „Špecifikácie“). Poskytovateľ je oprávnený oznámiť Užívateľovi zmenu v Špecifikáciách spolu s dátumom platnosti tejto zmeny a Užívateľ je bez zbytočného odkladu povinný upraviť softvér, ktorý využíva Softvérové knižnice tak, aby bol kompatibilný s poslednou verziou Špecifikácií.

3.2 Užívateľ je povinný spôsobom uvedeným v Logo Manuále označiť Ochrannou známkou každý BSQR kód. Logo manuál poskytne Užívateľovi Poskytovateľ prostredníctvom internetovej stránky www.bysquare.com. Poskytovateľ je oprávnený oznámiť Užívateľovi zmenu v logo manuále a Užívateľ je bez zbytočného odkladu povinný upraviť označovanie BSQR Ochrannou známkou podľa zmeneného logo manuálu. Užívateľ sa zaväzuje označiť Ochrannou známkou všetky BSQR kódy vytvorené v súlade so Špecifikáciami, spôsobom uvedeným v logo manuále.

3.3 Na všetkých dokumentoch typu: faktúra, zálohová faktúra, pro-forma faktúra, dobropis, ťarchopis a avízo, ktorý je určený osobám s prideleným číslom IČO, na ktorých chce Užívateľ použiť BSQR kód, je povinný používať (vytvárať) súčasne PAY by square BSQR kód aj INVOICE by square BSQR kód. Na ostatných dokumentoch je Užívateľ oprávnený použiť PAY by square BSQR kód samostatne.

3.4 Užívateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by bolo v rozpore so záujmami Poskytovateľa; je povinný chrániť dobré meno a povesť Poskytovateľa, tak aby Poskytovateľ nebol poškodený na jeho právach. Za zásah do dobrej povesti je potrebné považovať každé konanie, ktoré je spôsobilé privodiť ujmu na dobrej povesti a ktoré v predstavách iných subjektov môže spôsobiť skreslený názor na Poskytovateľa alebo spochybniť jeho serióznu činnosť a zodpovednosť vrátane zamestnancov jeho podniku. Môže ísť aj o konanie, ktoré dáva Poskytovateľa do súvislostí preňho nepriaznivých. Ujmu na dobrej povesti môže privodiť aj uvádzanie a rozširovanie nesprávnych, skresľujúcich a nepravdivých údajov o Poskytovateľovi alebo o jeho zamestnancoch.

3.5 Užívateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v priamom či nepriamom dôsledku poskytnutia licencie podľa tejto zmluvy nedošlo k neoprávnenému zásahu do autorských práv alebo priemyselných práv Poskytovateľa zo strany tretej osoby (zneužitie licencie).

4. ZÁRUKA

4.1 Poskytovateľ vyhlasuje, že je zodpovedný iba za správnosť Technického riešenia. Za správnu implementáciu Technického riešenia a Softvérových knižníc je zodpovedný Užívateľ.

4.2 Poskytovateľ nie je zodpovedný za správnosť, úplnosť alebo použiteľnosť Softvérových knižníc a tieto poskytuje Užívateľovi iba ako pomocný materiál pre implementáciu Technického riešenia. Užívateľ vyhlasuje, že sa nebude pri implementácii Technického riešenia spoliehať na správnosť, úplnosť alebo použiteľnosť Softvérových knižníc.

5. DORUČOVANIE

5.1 Akékoľvek oznamy alebo doručovanie dokumentov podľa tejto zmluvy, najmä doručovanie informácii o zmene Logo Manuálu a Špecifikácií, ak sú určené Užívateľovi, budú doručované Užívateľovi emailom na adresu, ktorú Užívateľ oznámil Poskytovateľovi pri uzatváraní tejto zmluvy. V prípade ak Poskytovateľ doručuje Užívateľovi počítačové súbory, bude email obsahovať odkaz na umiestnenie, z ktorého si môže Užívateľ súbory stiahnuť. Užívateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi každú zmenu kontaktnej emailovej adresy ako aj zmenu akýchkoľvek iných údajov Užívateľa. Zmenu Softvérových knižníc Poskytovateľ nie je povinný Užívateľovi oznamovať.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1 Práva a povinnosti, ktoré táto zmluva neupravuje sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ustanovenia týkajúce sa poskytnutia licencie na Softvérové knižnice sa spravujú ustanoveniami Autorského zákona č. 618/2003 Z.z. Právne vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou vyslovene upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení.

6.2 Užívateľ podpisom tejto zmluvy dáva Poskytovateľovi súhlas na použitie jeho obchodného mena alebo ochrannej známky pri propagácii Technického riešenia alebo produktov, ktoré Technické riešenie využívajú a je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie obchodného mena alebo ochrannej známky Užívateľa v súvislosti s propagáciou Technického riešenia. Poskytovateľ je oprávnený pri komunikácii s tretími osobami používať obchodné meno a ochrannú známku Užívateľa ako obchodnú referenciu.

6.3 Zmluva sa dojednáva na dobu neurčitú, Zmluvné strany sa dohodli, že Užívateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu v trojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola doručená písomná výpoveď Poskytovateľovi. Poskytovateľ sa zaväzuje zmluvu bezdôvodne nevypovedať.

6.4 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak Užívateľ hrubým spôsobom porušuje ustanovenia tejto zmluvy alebo svojim správaním poškodzuje dobré meno Poskytovateľa alebo Ochrannej známky, zmluva zaniká okamihom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy Užívateľovi.

6.5 Rozväzovacia podmienka: V prípade ak Užívateľ porušil ktorékoľvek ustanovenie článku 3 tejto zmluvy, zaniká táto zmluva okamžite, bez toho aby Poskytovateľ zasielal akékoľvek oznámenie Užívateľovi. Na obnovenie licencie po takomto zániku tejto zmluvy je potrebný písomný súhlas Poskytovateľa a uzatvorenie novej zmluvy.

6.6 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, sa zmluvné strany pokúsia vyriešiť dohodou. Ak v prípade sporu nedôjde k dohode zmluvných strán je na riešenie sporu príslušný všeobecný súd.

6.7 Túto zmluvu možno zmeniť iba písomnou dohodou zmluvných strán, pričom zmena zmluvy bude účinná k momentu stanovenému v takejto dohode. Pokiaľ takýto moment nebude stanovený, potom zmena zmluvy bude účinná ku dňu uzatvorenia takejto dohody.

6.8 V prípade, že sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným, takéto neplatné ustanovenie sa považuje za zmenené alebo vynechané v rozsahu nevyhnutnom na nápravu jeho neplatnosti, a ostatné časti tejto zmluvy ostávajú naďalej platné a účinné v plnom rozsahu.

6.9 Poskytovateľ bude Užívateľovi doručovať všetky oznámenia a dokumenty podľa tejto zmluvy prostredníctvom emailu. Oznámenie sa považuje za doručené Užívateľovi ak bolo odoslané na emailovú adresu, ktorú uviedol pri registrácii na webstránke Poskytovateľa pri uzatváraní tejto zmluvy.

6.10 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom kedy Užívateľ vyjadril súhlas s návrhom tejto zmluvy na webstránke Poskytovateľa.